OF SOUTHERN AFRICA
Copyright © All rights reserved. Made By B.M.C.S.A   Terms of use | Privacy policy
EVENTS. ABOUT US. LEADERSHIP. HISTORY. GALLERY. DOCUMENTS. NOTICES. CONTACT. I-Donkey
Below is a poem by Sindi Mkhize during the Chairman’s Reception on the 4th September 2011 at Wembezi Society in the Estcourt Circuit.

Ngithi uyindoda yamadoda mfo kaYeni,
Uyinsimbi edla ezinye,
Uyinsimbi kayigobi, igoba eDayimane.
Uwumatshel’ azitshele, impukane eluhlaza.
Uwuqophile umlando.

Ngikucabanga ufika kwi-Circuit yaseLadysmith,
Abantwana bebancane,
Ingekho ngisho indawo yokufihla ikhanda nomndeni wakho.
Isizanyiwe imizamo, kepha wena wangaziphakamisa,
Walikhipha ngomlomo wakho ukuthi ozohlala,
Khona emkhukwini nomndeni wakho.
Nilala khona, niphekela khona,
Lokhu kungoba wawulwazi ubizo lwakho.
Yingakho iMission house imile eZakheni, kungenxa yakho Shibase.

Sikhulile nje singaka kungenxa yakho Baba,
Siqeqeshekile nje kungenxa yakho Ray,
Bayizinsizwa oMlamuli nezintombi ezingaka oJoy,
Ngivele ngikhumbule isikhathi sikabhanana,
Siwudayisa ePicadile, size siwuphathe ngisho kumaConvention.

Zike zaba khona izikhathi lapho siphelelwa khona ithemba,
Kudlangile ukufa zikumele izinhlungu zidla inyama,
Ubhilidile umkhuhlane, uNkulunkulu ekuvivinya okholweni lwakho.
Aphela amathemba kubonakala luwa udonga ebesincike kulo.
Wabhonga uMgabadeli ebona kuphela konke,
Zagobhoza izinyembezi kuCroco ebona kuhamba
Inhloko yeBandla, futhi esinguBaba kuye.
Waqhaqhazela uMZ ebona ukuthi usezohamba
Nobani ukuya eziNgqungqutheleni.
Wancipha waphela uMaDlamini ebona esakhe selanga sifuna ukumshiya.

Kodwa-ke akukho okuhlula ihlathi elimnyama likawatela elingashazwa,
Amakhabaludaka athandaza uNkulunkulu ophilayo.
Wawezwa namalanda amhlophe asho ngogxa obubende emahlombe,
Iziphalaphala zaseBMC ethi “Uze usikhumbule embusweni wakho”.
Athi “uma siyekelwa nguwe sophalala njengamanzi”.
Ngawezwa ebubula ama-Blue Trainers ethi:
One Heart, One way” ethi uze usikhumbule Jesu embusweni wakho.
UNkulunkulu wayevele azi ukuthi kusenempi
Okufanele azoyilwa uShabase, wasinda sajabula.

Kuthe kusemnandi sisajabulele ukusinda kukaBaba,
Izihlathi zisavakashele izindlebe,
Wagadla uSathane eBandleni lethu kwaphela injabulo nobumnandi.
Wanyonyoba uSathane onezimpondo namabibane,
Waliqhekeza ibandla lethu wabuqeda ubumnandi.
Washipha eseqaqa phakathi kweBandla,
Kodwa uBab’ uYeni walokhu emi njalo elwa,
Eyilelisotsha eliphambili ku-front line elingozi zisesiphongweni.

Wayilwa lempi ehamba nabo oMgabadeli, oBhungane,
OMshengu, oCroco, oNdlebe, nawowonke amabutho athembekile,
Kwaze kwafika emaphethelweni yanqotshwa,
Ewa evuka nalenkonzo yaseBMC, elala nasezikhotheni,
Naphezu kwimifula ezinkalweni zaseFree State,
Esifunela ikusasa elihle nelinempumelelo.

Siyabonga Baba wethu,
Siyabonga Shibase wethu,
Ube yisibani esikhanyayo kithina.
Usitshengisile uthando nokusikhathalela,
Wadela ngisho uMama nomndeni wakho ngoba ufuna sibe nekusasa.
Sikubonga usaphila, sengathi uNkulunkulu angakubusisa,
Akhumbule yonke lemisebenzi oyenzele ibandla.
Ube nempumelelo kukho konke okufisayo..... Siyakuthanda.

One Heart, One Way.... Nhliziyonye, Ndlelanye - Kwaze kwamnandi ukuba lapha... Its nice to be here..
KwaZulu Natal District - Chairman’s Reception
< Back
< Back